Niebezpieczne założenia

Założenia mogą być niebezpieczne, szczególnie w nauce. Pojawiają się zwykle jako najbardziej prawdopodobne i wygodne interpretacje dostępnych faktów. Jeśli nie zostaną natychmiast zweryfikowane, a ich wady nie okażą się zbyt oczywiste, często stają się dogmatami, do których na silę dopasowuje się nowe dane. Ostatecznie, gdy natłok niedających się wyjaśnić informacji staje się zbyt duży, ortodoksyjna teoria musi upaść. Jesteśmy najprawdopodobniej świadkami takiego punktu zwrotnego w naszym rozumieniu, czym właściwie jest informacja genetyczna. Główny dogmat biologii molekularnej, który obowiązuje od jej początków, czyli już od pół wieku, stanowi, że w DNA zakodowana jest struktura białek i w razie zapotrzebowania na konkretne białko kodujący je fragment DNA (gen) najpierw zostaje przepisany (transkrybowany) na cząsteczkę informacyjnego RNA (mRNA) i dopiero ta jest tłumaczona na układ aminokwasów tworzących białko.

Całość tego procesu nazywamy wyrażaniem genu, a wynikająca z niego współzależność „jeden gen, jedno białko” jest podsumowaniem głównego dogmatu. Geny zatem jedynie kodują białka i same nie wykonują żadnych prac na rzecz komórki to białka pełnią wszystkie funkcje strukturalne i enzymatyczne. Nietrudno wywnioskować, że do tych funkcji należy również regulacja wyrażania genów. Taka konkluzja wynika z badań prowadzonych głównie na bakteriach i innych Prokaryota (jednokomórkowych organizmach niemających jądra komórkowego). Dla tych prostych istot pozostaje ona w zasadzie prawdziwa. Ich DNA składa się niemal całkowicie z genów kodujących białka, rozdzielonych tzw. sekwencjami otaczającymi, dzięki którym zachodzi regulacja wyrażania przyległych genów. U Prokaryota jest co prawda kilka genów kodujących cząsteczki RNA pełniące funkcje regulacyjne, jednak stanowią one niewielką część puli genowej. Przez długi czas naukowcy zakładali, że również w przypadku organizmów zbudowanych z komórek zawierających jądra a więc zwierząt, roślin i grzybów, określanych łącznie mianem Eukaryota białka reprezentują i kontrolują całą informację genetyczną.

Pionier nauk biologicznych Jacąues Monod, podsumowując uniwersalność panującego powszechnie przekonania, stwierdził nawet, że „co jest prawdziwe dla bakterii, jest prawdziwe i dla słonia”. Monod jednak się mylił. Coraz więcej obserwacji wskazuje, że powszechny do niedawna dogmat jest żałośnie niekompletny, jeśli chcemy za jego pomocą opisać biologię molekularną Eukaryota. Oczywiście, białka uczestniczą w regulacji wyrażania informacji genetycznej w organizmach jądrzastych, jednak oprócz nich istnieje równoległy system regulacyjny, składający się z różnorodnych cząsteczek RNA oddziałujących bezpośrednio z DNA i innymi cząsteczkami regulacyjnymi. Ta przeoczona sieć regulacyjna zbudowana z RNA może być czynnikiem, który pozwolił ludziom osiągnąć strukturalną złożoność daleko wykraczającą poza wszystko, z czym mamy do czynienia w jednokomórkowym świecie.

You may also like

RNA